วัตถุประสงค์
           ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน เป็นอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับบุคคลทั่วไป หรือบุคลากรสาธารณสุข ในการส่งเรื่องร้องเรียน, ร้องทุกข์, ข้อเสนอแนะ, ข้อคิดเห็น หรือ คำชมเชย ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่านได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำเรื่องที่ได้รับร้องเรียน ไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์ ของทุกๆ ฝ่ายต่อไป
ขั้นตอนการส่งเรื่องร้องเรียนฯ
1. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียน โดยช่องที่มีเครื่องหมาย * คือช่องที่จำเป็นต้องกรอก
2. กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น บุคคลที่ต้องการร้องเรียน หน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน
    หรือสถานที่ที่ต้องการร้องเรียน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของปัญหา และความรุนแรงของปัญหา
3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ส่งเรื่องร้องเรียน" ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่ท่านได้กรอก    
    เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
4. คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการส่งเรื่องร้องเรียน" เมื่อท่านแน่ใจว่าข้อมูลที่กรอกถูกต้องทั้งหมดแล้ว 
    หรือคลิกปุ่ม "กลับไปแก้ไขข้อมูล" หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลเรื่องร้องเรียน
5. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ตามที่อยู่ หรือเบอร์โทรที่ท่านได้กรอกไว้
6. ท่านสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนฯ
    ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-710911 ในวันและเวลาราชการ
 
    
 
สำหรับเจ้าหน้าที่