สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2560

หมวด:

01

 

02

 

06

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เดือน พฤษภาคม 2561

หมวด:

5 1

 

5.2

 

5.3

 

5.4

 

 

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กุมภาพันธ์ 2561

หมวด:

2 1

 

3.2

 

3.3

 

3.4

จ้างตัดหญ้า เดือน มีนาคม 2561

หมวด:

5.1

5

5.3

5.4

5.5

 

 

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ธันวาคม 2560 ฉบับที่ 2

หมวด:

1 2

 

2.2

 

2.3

 

2.4

 

2.8