สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

หมวด:

3 EB2 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเว็บไซต์

หมวด:

 

 

3.1.3 EB2 ข้อ 3.1.3 บันทึกเสนอและขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562

หมวด:

3.2.4 EB2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มขึ้น web รายงานผลดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หมวด:

 

3.2.4 EB2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

หมวด: