สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร?

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร?

7.แบบฟอร์มขึ้น Web site

หมวด:

6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

หมวด:

EB5 ข้อ2 โครงการและแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

หมวด: