สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่?

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่?

7. แบบฟอร์มขึ้น web แบบสำรวจ EB6 ข้อ 7

หมวด:

6.บันทึกรายงานผู้บริหาร EB6 ข้อ 6

หมวด:

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานโครงการ 2562

หมวด:

2.โครงการฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

หมวด: