สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

หมวด:

8.1 งานบริหาร

      8.1.1 flow chart ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

      8.1.2 flow chart งานการเงิน

       8.1.3 FlowChart งานสารบรรณ

       8.1.4 flow chart งานพัสดุ

8.2 งานสนับสนุนวิชาการและคุณภาพบริการ

 

83. งานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

 

1.9 MOPH code of Conduct

หมวด:

Attachments:
FileDescription
Download this file (1.9 MOPH code of Conduct EB9 ข้อ 1.9.pdf)1.9 MOPH code of Conduct EB9 ข้อ 1.9.pdf 

1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

หมวด: