สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)

หมวด:

1.บันทึกข้อความรายงานเพื่อทราบการประกาศ

 

2.รายชื่อ ขรก.มีผลปฏิบัติงานดีเด่น

 

3.รายชื่อ ขรก.มีผลปฏิบัติงานดีมาก