สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB15 ข้อ 2.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร

หมวด:

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริต

 

2.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร

 

3.2 แจ้งเวียนประกาศเจตจำนงสุจริต