สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ หน่วยงาน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ หน่วยงาน

EB 16 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4

หมวด:

สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

หมวด:

1.คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

หมวด:

2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

หมวด: