สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน

หมวด:

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

หมวด: