สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 ข้อ 2 สรุปผลการกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 ไตรมาส 4

หมวด:

EB 21 ข้อ 3 รายงานผลการดำเนินการตามกรอบ

หมวด:

EB 21 ข้อ 1 หนังสือเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก

หมวด: