สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB23 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หมวด: