สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 24 ข้อ 2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไตรมาส 4

หมวด:

EB 24 ข้อ 2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไตรมาส 3

หมวด:

EB24 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

หมวด: