สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

หมวด: