สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB25 ข้อ 6 6.2 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข การปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4

หมวด:

EB 25 ข้อ 2 รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ ไตรมาส 3

หมวด:

 

2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

หมวด: