สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - วิเคราะห์ความเสี่ยง