สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก

2.ประกาศจังหวัดน่านผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก

3.ประกาศจังหวัดน่านวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก

4.ประกาศจังหวัดน่านวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2564

6.รพ.สต.บ.ดอนน้ำครก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

7.รพ.สต.บ.ดอนน้ำครก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุแพทย์แผนไทย

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุแพทย์แผนไทยตามโครงการผู้สูงอายุ

10.รพ.สต.บ.ดอนน้ำครก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว