สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง รพ.สต.บ้านดอนมูล

1.รพ.สต.บ.ดอนมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

2.รพ.สต.บ.ดอนมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

3.รพ.สต.บ.ดอนมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร

4.รพ.สต.บ.ดอนมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

5.รพ.สต.บ.ดอนมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6.รพ.สต.บ.ดอนมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร

7.รพ.สต.บ.ดอนมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์

8.รพ.สต.บ.ดอนมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

9.รพ.สต.บ.ดอนมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

10.รพ.สต.บ.ดอนมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว