สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง รพ.สต.บ่อสวก

1.รพ.สต.บ่อสวก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

2.รพ.สต.บ่อสวก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.รพ.สต.บ่อสวก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

4.รพ.สต.บ่อสวก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

5.รพ.สต.บ่อสวก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

6.รพ.สต.บ่อสวก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

7.รพ.สต.บ่อสวก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เย็นเก็บยา)

8.รพ.สต.บ่อสวก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบคอมพิวเตอร์

9.รพ.สต.บ่อสวก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10.รพ.สต.บ่อสวก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)