สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาค