สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - ระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ