สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2560