สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - รายงานผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น รพ.สต.บ้านดอนมูล