สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 ต.ไชยสถาน