สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน