สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - การนำผลจากการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างมาปรับปรุง ในปี ๒๕๖๑