สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต