สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น