สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - 3 EB2 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเว็บไซต์

3 EB2 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเว็บไซต์

หมวด: