foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to Muangnan Health Office
สสอ.เมืองน่าน
ตำแหน่ง:
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน
ที่อยู่:
เลขที่ 99 ถนนข้าหลวง ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
55000
โทรศัพท์:
โทร.054-718337
โทรสาร:
โทรสาร 054-718338
ส่งอีเมล