สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - สสอ.เมืองน่าน

ประกาศ MOPH ZERO TOLERANCE 2565

8 พฤศจิกายน 2564 (คลิกรับชมวีดิโอ)
 
ประกาศ
 
 สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน นำหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปี 2565
 
 

อาคาร11

อาคารโอสถสภา 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 ย่างเข้า 98 ปี และครบ 104 ปีพิลาลัย 

" โอสถสภา" พระเมตตาพระเจ้าน่าน

        อ้างอิงตามหลักฐาน แผ่นป้ายไม้สักจารึก ที่มีอยู่ในอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน  ในปัจจุบัน สันนิฐานว่าเป็นอาคารหน่วยงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งแรก ของจังหวัดน่าน ซึ่งมีชื่อว่า “โอสถสภา” (โอสถศาลาหรือโอสถสถาน) เป็นสถานที่ทำงานของแพทย์หลวงประจำหัวเมืองหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในปัจจุบัน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น มีหน้าที่หลักในด้านการควบคุมโรคและรักษาพยาบาล โดยให้แต่ละท้องถิ่นหาทุนเพื่อจัดตั้งโอสถสภาประจำท้องถิ่นนั้นๆ เอง

        หัวเมืองล้านนาตะวันออกอย่าง “นครน่าน” ก็ได้รับความเมตตาจาก อำมาตย์โทเจ้าราชวงศ์สิทธิสารพร้อมทั้งบุตร,ธิดาและนัดดา ของพระเจ้าสุริยพงศผริตเดช ได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระกุศลถวายพระเจ้าสุริยพงศผริตเดชพระเจ้านครน่านที่เป็นพระชนกนารถ ที่ถึงแก่พิลาลัย เมื่อวันที่ 5เมษายน พ.ศ.2461 โอสถสภาหลังนี้ได้ปลูกสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ได้ทำบุญฉลองและเปิดทำการเป็นโอสถสภา ของรัฐบาลเมื่อวันที่ 1กรกฎาคม พ.ศ.2468 ต่อมาปี พ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “สุขศาลา” และเปลี่ยนชื่อเป็นที่ทำการอนามัยจังหวัด ในเวลาต่อมา โดยมีขุนเวชวิศิฎ แพทย์หลวงประจำนครน่านหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านคนแรก ต่อมามีแพทย์หลวงประจำจังหวัดน่านที่ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารหลังนี้ อีก 4คน ได้แก่ รองอำมาตย์โทขุนศิริแพทย์,ขุนบำรุงรสเภสัช,ขุนนิยุตสุขวิศาลและนายแพทย์ศุภชัย มโนหรทัต

          หลังจากที่โรงพยาบาลน่านเปิดทำการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2499 นายแพทย์ศุภชัย มโนหรทัต จึงได้ย้ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ไปอยู่ที่อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงพยาบาลน่าน ในปัจจุบัน

          ปี พ.ศ. 2493 มี นายถวิล  ภู่งาม เป็นสาธารณสุขอำเภอเมืองน่านคนแรกและมาปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่านแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในที่ทำการอนามัยจังหวัดด้วย ในปี พ.ศ. 2499 หลังจากที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านย้ายไปอยู่ที่อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  จึงใช้เป็นอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา  ปัจจุบันรอแผนการปรับปรุงซ่อมแซมโดยช่างของสำนักศิลปากรที่ 7 ทำการถอดแบบประเมินการซ่อมแซม   มีผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน รวมจำนวน 12 คน  โดยมีนายชุมพล  สุทธิ ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน คนปัจจุบัน

 

หมายเหตุ  อ้างอิงจากข้อความในแผ่นป้ายไม้สักจารึกที่มีอยู่ในอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.